Historien om Læsagergård

Se historien om Læsagergård her:

Følgende beskrivelse af Læsagergård`s historie stammer fra Langå lokalarkiv hvor tidl. Gårdejer Niels Leth fra Stevnstrup har været så venlig, for mange år siden, at bidrage med materiale, da han fandt ud af, at jeg var interesseret i Læsagergårds historie. Ligeledes har Niels Leth, med hjælp fra P. Kusk og H. Molbo lavet en fortegnelse over gamle stednavne i Grensten – disse navne over marker og områder omkring Grensten bruges i vid udstrækning i dag over de forskellige marker, der drives af Læsagergård, så de ikke går i glemmebogen. – En stor tak til Niels Leth.
Bemærk at i det følgende afskrift staves Læsagergård som Ledsagergaard, som sikkert stammer fra udflytningen fra byen til nuværende beliggenhed på marken Ledsagre.

Henrik Pedersen

Gaarden Mtr. Nr. 3 Grensten Mark.

Lesagergaard

Nuv. Ejer Jens Christian Johnsen.
Den var 1688 Fæstegaard under Frisenvold Gods og var da sammen med nuværende Mtr. Nr. 15 en Dobbeltgaard med største Hartkorn 17 Td 2 Skp 1 Fdk 1 Ald. Hvornår de 2 gaarde er bleven adskildte med hver sit Hartkorn vides ikke. ( Matrikkel nr 15 er byvej 1 – ejet i 2011 af Lis Grunnet – Red. )
Men ved Udskiftningen 1791 er de anført med hvert sit Hartkorn: 8 Td 5 Skp 0 Fdk 2 Alb. Beliggenheden var sydvest for nuv. Mtr. Nr. 15.
Omkring 1824-25 er Gaarden bleven udflyttet paa Marken Nordvest for Byen. Manden der udflyttede den var Lars Rasmussen, der 1825 22/9 giver Rasmus Laursen Skøde paa den gamle Gaardsplads og Haugeplads, hvorpaa den nu udflyttede Gaard har staaet.
De gamle Bindingsværkslænge stod ca. 100 Aar, idet den nuværende Ejer J. Chr. Johnsen Aar 1927 nedrev de gamle Længer og opførte en hel ny Gaard paa den gamle Plads. Vest for og umiddelbart op til Gaard og Have ligger en lille Lund, som maaske er Rester af de store Skove, der i Fortiden dækkede de høje lerede Terræn Nord og Nordvest for Byen
Gaarden er den største og bedste i Byen, ja vel i hele Sognet. Forholdet mellem denne Gaard og Mtr. Nr. 15 inde i Byen er ikke klart og lader sig næppe oplyse, da de hertil nødvendige Arkivalier saa vidt vides er brændt. Marknavne, som er nævnt ved Udskiftningen: Lesagre, Skovjorden, Hvide Ebelshoved, Hvide Snabre, Gammel Agre, Sorte Faldet, Tang Skovagre, Høvedagre, Præsteagre og Porsagre, Bredagre, Langagre, Redderne, Bald Stykke.

1: I Matriculen af 1688 nævnes som Fæster Anders Chlausen født omkr. Aar 1623. Han døde 1703 og begravedes den 4 juni. I Modelbogen til Forarbejderne for Matr. Af 1688 optræder som Vidne Birkefogeden Anders Chlausen og i en Fortegnelse og Beskrivelse over Grensten By anføres han som beboer af 2 gaarde med Grev Friis som Propritær.
Gaardens Historie og dens Beboere i første Halvdel af 1700 Tallet ja, derom tier alle Kilder.
1758 nævnes i en Jordebog og Hartkornsspecifikation Gaarden under Mtr. Nr. 3 under Frisenvold Gods og har da 2 beboere i 2 gaarde og har da lige stor Hartkornsansættelse nemlig: 8-5-0-2.
1773 og 1794 nævnes de samme Fæstere.
1730 d. 30/10 nævnes som Fæster Olluf Madsøn død 1740 begr. 5 Februar.

2: Niels Bjerregaard. Denne Mand er født omkr Aar 1709, men aabenbart ikke født i Grensten Sogn, da han ikke forekommer blandt Daabstilførslerne. Niels Bjerregaard var gift med Johanne Jensdatter, de havde 5 børn: – 1: Niels – 2. Anne gift med Adam Sørensen i Slovskrog – 3. Kirsten g.m. Jens Villumsen Grensten. – 4. Sidsel g.m. Jens Hvid i Grensten. – 5. g.m. Michel Olsen i Grensten.
Han er 2 gange gift. Første Gang sandsynligvis omkring Aar 1744-45, da hans første barn bliver døbt. Hustruens navn er ukendt, thi Præsten Laurits Pedersen Vinding – Præst her 1734-45 og delvis også Præsten Hans Michael Berg ( 1746-87 ) har ført Kirkebogen sløset og mangelfuld med Hensyn til Anførelse af Navne og Aarstal.
I folketællingslisten 1787 anføres Karen Jensdatter som N. Bjerregaards Hustru. N. Bjerregaard dør i Grensten 97 Aar gl. 1806 begr. 30 maj. Karen Jensdatter døde 1794 begr. 5 Decbr 60 Aar gl. Saaledes født Aar 1734. Eftermanden i Gaarden bliver Niels Bjerregaards Søn af 1. Ægteskab.

3: Niels Nielsen Bjerregaard. Han nævnes i Folketællingen 1801 som værende 59 Aar gl. Hans Far kaldes her Niels Enevoldsen. Han blev 1797 den 27 Maj gift med Dorthe Laugesdatter f. O. 1771. Ægteskabet er tilsyneladende Barnløst.
Niels Bjerregaard den Yngre dør 67 Aar gl. 1811 begr. den 1. Juni.
1811 den 27 Septbr. Blen Enken Dorthe Laugesdatter gift med Anders Sørensen Raae

4: Allerede 1810 læst 1811 d. 28 Marts har Niels Nielsen Bjerregaard givet Anders Sørensen Raae Skøde paa hans Gaard i Grensten. Dorthe og Anders Raae ses ikke være døde i Grensten. Derimod nævnes Søren Andersen Raae død 76 Aar gl. 1820 d. 1. April Almisselem, men om han er Anders Raees Fader vides ikke.
1819 den 25 Marts udsteder Auktionsretten Skøde paa Anders Raaes Gaard i Grensten solgt 1816 den 5 April. Muligvis er her tale om Tvangsauktion foranlediget af de vanskelige økonomiske Forhold i Landet efter Statsbankerotten i 1813.
Den nye Ejer i Gaarden var en mand fra Stevnstrup.

5: Lars Rasmussen født o. 1772 men ikke i Grensten Sogn, døde 1844 den 9 April 72 Aar gl. Begr. 16 s. Mnd. Han er gift 2 gange. Hans 1. Hustru er Kirsten Nielsdatter, muligvis Datter af Niels Vestergaard i Stevnstrup, er døbt 1762 den 5 December. Hun døde 1812 den 1. December 51 Aar gl. I Ægteskabet var kun et Barn Rasmus f. 1802. I 2. Ægteskab er der 5 Børn. 1. Anders f. 1817. 2. Kirsten f. 1820. 3. Jens f. 1821. 4. Jens f. 1823. 5. Anne f. 1824.
Lars Rasmussen flytter Gaarden ud af Byen o. Aar 1824 til nuværende beliggenhed.
1834 den 6 Marts sælger Lars Rasmussen for 2000 Rdl. Rede Sølv og 4200 Rdl Sedler Gaarden til exam juris Chlausen.

6: Exam juris Clausen – Om denne mand vides intet.
7: 1840 den 19 Marts sælger exam juris Clausen til ”Saralyst” i holme Sogn, Lesagergaard til Christen Linde Steenbærg for 8800 Rdlr. 1840 den 19 November sælger exam juri Chresten Linde Steenbærg Lesagergaard for en Købesum af 9000 Rdlr til Christoph Ludvig Valther.

8: Christoph Ludvig Valter fra Riis Mølle. Han var Enkemand da han kom til Grensten og havde 2 Sønner: 1. Otto Frederik f. 1829. 2. Theodor Frederik. Han døde i Grensten 78 Aar 1856 d. 2 Oktbr. Begr. 9. Oktober. Han var indvandret Tysker fra Hannover omkr. 1770.
Efter stedlig Overlevering var der tvivl, om han var død eller ikke ved hans Begravelse. Hans Gravsted var i Kirkegaardens Nordvestlige Hjørne. Et nu længst forsvunden Jerngitter omgav Gravstedet.

9. Jens Nielsen af Ballegaard, Hadsten Sogn, overtog Lesagergaard ved Auktionsskode af 1858 den 20. Januar for en Kobesum af 23000 Rdli Han var fodt o. 1797 og dode i Grensten af Tæring 68 Aar gl. 1865 den 31. Maj, begr. 7 Juni.
Hans Kone Mariane Nielsdatter f. o. Aar 1812 døde i Grensten 55 Aar gl. 1867 den 5 April begr. 13. april. Deres børn efter Folketællingen 1860: 1. Mette Marie f. 1833. . 2.Niels f. 1836. 3. Anne f. f. 1854. 4.Lene f. 1846. 5. Anders. f. 1854. 6.Maren f. 1846/49.

10. 1867 den 4 April overtages Gaarden af Niels Jensen Braad. Om denne Mand vides intet.

11. 1875 den 24 Juni overtoges Lesagergaard af Anders Michael Hvid, fodt paa Sorvad 1834, Son af Forpagter Peder Hviid og Ane Dorthe Kjeldsen, dode paa Lesagergaard 1903 d. 24. Juni begr. 30 s. Md.
Han var gift med Oda Marie Frederikke Petersen f. 1837 d. 24 Septbr paa Sdr. Skovgaard v. Horsens, datter af Kammerraad Petersen og Hustru Inger Kjær, hun dode 1913 den 28 oktbr. begr. 3 November.
Deres Born: 1.Valdemar f ? 2. Oskar f. 1873. 3. Margrethe f. 1875 4. Georg f. 1881. 5.Ane Marie f. 1884 (der mgl nogle af Bornene)

12. Valdemar Hviid overtog Gaarden 21 Marts 1907.
Han var gift med Jensine Ellen Valeur, Datter af Pastor Valeur og Hustru Langaa.
Datter Agnes Hviid født 1908 den 13. Marts.

13.1908 den 23. Juli købte Peder Tejlgaard Lesagergaard. Han var gift
med Ingeborg Nielsen f. 1886. Deres Born fodt paa Lesagergaard:
1. Ester Gudrun f. 1911 d. 7 Maj 2. Joh. Andr. Severin f. 1914 d. 3. Juli.
f. 1883, 2o. okt, død 1922, 27/4

14. 1916 den 13 Januar overtog Peder Sorensen af Grensten Lesagergaard
ved en Byttehandel med sin daværende Gaard i Grensten Matr. Nr. 12. Han var Son af Gdm Jens Sorensen k. Lassen og Hustru Inger Marie Pedersdatter.

15. 1916 den 21 December kobte Jens Christian Johnsen Lesagergaard. Han er fodt i Gerlev 1885 den 10 Septbr. Son af Gdm Peder S. Johnsen og Hustru Barbara Hansen af Gerlev gift 1918 den 11 Juni med Maren Sorine Sondergaard f. 1890 d. 25. Febr. Datter af Prop P. M. N. Sondergaard og Hustru Mette Marie Petersen af Rodved. Dod 1951 12/6
p5 Randers sygehus beg. i Gr. 16. juni_
Deres Born: 1. John Peter SondergaaTd t. 1920 d. 1. November.
2. Elin Marie Barbara f. 1924 den 1. Juni 3. Ane Margrethe f. 1926 6/6.

16. Gaarden var bortforpagtet til Svigersonnen Halvor Bang Sorensen f, i Virring 1922 den 7 Febr. Son af Hmd Karl Thorval Sorensen og Hustr Johanne M. Chr. Johnsen, gift med Elin M. Barbara Johnsen f. 1924 1-6. Deres Born. 1. Dagny Mette Marie f. i Gylling d. 1941 d. 18/9 dod 1941 den 25./12. 2. og 3. Tvillinger Johanne og Margit fodt i Grensten 1945 d. 5/10.
Margit død den 1946 d. 3/6. 4.Gunhild f. 1947 d.15/12 Jens Christian f. 1951 3/5. 1955 bortforpagtede Halvor B. Sorensen garden, og kobte resterne af
herregården “Hogholt” i Hormested sogn ved Sindal. 1963 solgtes gården til:

forsættelse følger